Skatteregler ved indbetaling

Års opgørelse 82253

Betingelser for ændring af ansættelsen Klage over nægtelse af genoptagelse Klage over en ikke ændret ansættelse. Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre. En anmodning om genoptagelse vedrørende indkomståret skal således senest indgives den 1. Se SFL § 26, stk. Bestemmelsen blev med sin nugældende formulering indsat ved L fra på baggrund af Fristudvalgets anbefalinger. Ved L blev bestemmelsen uændret overført til skatteforvaltningslovens SFL § 26, stk. Genoptagelse af gaveafgift omfattes ikke af bestemmelsen. Ved kontrollerede transaktioner og ved selskabers omstruktureringer er fristen forlænget til 1.

77 55 62 50

Provenu, identitet, art, antal og ultimoværdi af obligationer og investeringsbeviser. Deltagerandele af værdipapirfondes aktiver og afkast heraf. Identitet, sort, antal, anskaffelses- og afståelsestidspunkter og -summer af værdipapirer, medmindre oplysningerne er indberettet til Skatteforvaltningen efter de nævnte bestemmelser. Bemærk Formueværdien af fast ejendom pr. udlandet skal også selvangives.

A.B.1 Selvangivelses- og oplysningspligter

HR Et selskab havde udbetalt et større beløb til en regnskabsassistent end man beløb, som assistenten løbende havde faktureret til selskabet. Ikke godtgjort, at man overskydende beløb kunne fratrækkes ved opgørelsen af skattepligtig indkomst og momstilsvar. Afgørelsen må anses at lægge afgørende lod på eksterne bilag i form af fakturaer, som er udstedt til virksomheden, frem for vægt på virksomhedens ensidige oplysninger om den nærmere sammenhæng pr. de regnskabsmæssige posteringer. HR Selvangivet skattefradrag for befordring mellem bopæl og to arbejdssteder oversteg det sædvanlige, og det påhvilede skatteyderen at dokumentere, ellers i hvert fald sandsynliggøre, at den selvangivne befordring faktisk havde fundet sæde. Denne bevisbyrde var ikke løftet ene med fremlagte lejekontrakter og erklæringer fra arbejdsgivere. Trods SKATs opfordring var det heller ikke sandsynliggjort, at der var kørt mellem arbejdsstederne i det selvangivne omfang. Landsretsdomme SKM

Indholdsfortegnelse

Aldersopsparing Aldersopsparing En aldersopsparing er interessant foran dig, der måske ønsker friheden indtil at investere i større ting, når du opnår din pensionsalder. En aldersopsparing kan udbetales på én gang ellers i mindre portioner. Chat med damp Hvad er aldersopsparing? Med en aldersopsparing vælger du at oprette en egen opsparing, så du kan være sikret et større økonomisk råderum ved senere af din almindelige pension den døgn, det er tid til at krænke tilbage fra arbejdsmarkedet. Aldersopsparingen afløste pr. kapitalpensionen. Læs om beskatning af kapitalpension her En aldersopsparing kan oprettes ud til 20 år efter opnået pensionsudbetalingsalder. Og udbetalingen af din aldersopsparing påvirker ikke det beløb, du modtager pr. folkepension. Hvis du på nuværende tid betaler topskat og kun skal betale bundskat på pensionstidspunktet, anbefaler vi hvordan udgangspunkt at indbetale på ratepension ellers livrentefør du indbetaler på en aldersopsparing.

Comments